تورها

کوله تو بردار بریم!

تورهای دوستانه‌ی کلوت دسته‌ای از تورهای طبیعت‌گردی و فرهنگی مختص گروه سنی جوانان هستند. این گروه از تورها در بازه‌ی ‌زمانی کوتاه‌تری نسبت به سایر تورهای کلوت اجرا می‌شوند. هزینه‌ی اقامت و سطح خدمات در این گروه، اقتصادی درنظر گرفته شده است. 


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی