تورها

فرهنگی

تورهای فرهنگی کلوت، دسته‌ای از تورهای گردشگری هستند که برمبنای آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم یک جغرافیای خاص اجرا می‌شوند. سفرهای فرهنگی در راستای معرفی جذابیت‌های فرهنگی مناطق ازجمله هنر، معماری، ادیان و شیوه‌ی زندگی مردم منطقه است. 


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی