تورها

تور های ویژه

تورهای ویژه  رویدادهایی هستند، در مقاصد خاص  و پر جاذبه طبیعی داخل و حتی خارج  از ایران که شرکت کلوت سالها تجربه اجرای انها را داشته است برگزار میشود .  مهم‌ترین مشخصه‌ی این سفرها  ازیک سو انتخاب بهترین فصل مناسب سفر  و یا تاریخ های دقیق چشن ها  و آیین ها درآن منطقه ، و از سوی دیگر نیز حضور میهمانان با تجربه و قدیمی کلوت در کنار کادر  برگزار کننده حرفه ای کلوت است.این رو یداد ها  فقط  یکبار درسال برنامه ریزی و اجرا می شوند .

رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس VIP
رویداد اردبیل - گیلان
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۳۳۳

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
نئور سوباتان - کلبه و کمپ/هتل *4 - اتوبوس VIP
رویداد اردبیل - گیلان
نئور سوباتان - کلبه و کمپ/هتل *4 - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۴/۳۳۳۵

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس VIP
رویداد اردبیل - گیلان
نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۳۳۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد گیلده - خانه محلی - اتوبوس VIP
رویداد گیلان
رویداد گیلده - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۳۰۷/۳۳۰۸

سفر : ۳ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد گیلده - هتل - اتوبوس VIP
رویداد گیلان
رویداد گیلده - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۳۰۹/۳۳۱۰

سفر : ۳ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۳۳۳ رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس VIP
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۴/۳۳۳۵ نئور سوباتان - کلبه و کمپ/هتل *4 - اتوبوس VIP
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
رویداد اردبیل - گیلان
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۳۳۷ نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس VIP
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
رویداد گیلان
۳۳۰۶/۳۳۰۷/۳۳۰۸ رویداد گیلده - خانه محلی - اتوبوس VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
رویداد گیلان
۳۳۰۶/۳۳۰۹/۳۳۱۰ رویداد گیلده - هتل - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد اردبیل - گیلان ۳۳۳۱/۳۳۳۲/۳۳۳۳
رویداد نئور تا سوباتان - کمپ پلاس - اتوبوس VIP
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
۳۳۳۱/۳۳۳۴/۳۳۳۵
نئور سوباتان - کلبه و کمپ/هتل *4 - اتوبوس VIP
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
۳۳۳۱/۳۳۳۶/۳۳۳۷
نئور تا سوباتان - خانه محلی - اتوبوس VIP
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
رویداد گیلان ۳۳۰۶/۳۳۰۷/۳۳۰۸
رویداد گیلده - خانه محلی - اتوبوس VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
۳۳۰۶/۳۳۰۹/۳۳۱۰
رویداد گیلده - هتل - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی