تورها

راهپیمایی در طبیعت

گروه تورهای طبیعت گردی  کلوت در این بخش تور هایی هستند که قالبا" براساس فعالیت پیاده روی و راه پیمایی های کمک بیش طولانی  با درجات سختی مختلف برای لذت بردن بیشتر فرد شرکت کننده  از پیرامون خود در دامنه ها  کوهستانی،  جنگلی ، ییلاقات ، مسیر های عشایر، بیابانها و کویرها تدارک دیده شده است . این گونه از تور ها می تواند در خارج ازکشور نیز برگذار شود . 


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی