تورها

بلند مدت

تورهای بلندمدت کلوت دسته‌ای از تورهای ویژه‌ی کلوت هستند که در بازه‌ی زمانی بیشتر از پنج روز و با شرایطی خاص برگزار می‌شوند. این تورها در چند شهر و یا استان در نواحی مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برگزار می‌شوند.


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی