تورها

کوله‌تو بردار و بریم!

«کوله‌تو بردارو بریم!» نام دسته‌ای از تورهای کلوت است که برای افرادی طراحی شده که مایلند سفرهای بیشتر با هزینه‌ای پایین‌ترداشته باشند و دراصطلاح کوله‌گردی کنند. این دسته از تورهای کلوت بیشتر مناسب افرادی‌ست که به‌شکل حرفه‌ای سفر می‌کنند و حضور در دل طبیعت و لذت کشف و ماجراجویی در سفر برایشان اولویت دارد.


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی