تورها

رفتینگ

تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ ارمند
تور رفتینگ ارمند
تجربه‌ی هیجان
کد سفر ۹۸۲/۹۸۳
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۱
ظرفیت : موجود

۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ چالوس
تور رفتینگ چالوس
موج های خروشان
کد سفر ۵۱۲/۹۷۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۲
ظرفیت : موجود

۳۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ چالوس
تور رفتینگ چالوس
موج های خروشان
کد سفر ۵۱۲/۹۷۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : موجود

۳۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ ارمند
تور رفتینگ ارمند
تجربه‌ی هیجان
کد سفر ۹۸۲/۹۸۴
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : موجود

۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ ارمند
تور رفتینگ ارمند
تجربه‌ی هیجان
کد سفر ۹۸۲/۹۸۵
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۶
ظرفیت : موجود

۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ ارمند
تور رفتینگ ارمند
تجربه‌ی هیجان
کد سفر ۹۸۲/۹۸۶
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۶
ظرفیت : موجود

۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ ارمند
تور رفتینگ ارمند
تجربه‌ی هیجان
کد سفر ۹۸۲/۹۸۷
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۱۶
ظرفیت : موجود

۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور رفتینگ ارمند
تور رفتینگ ارمند
تجربه‌ی هیجان
کد سفر ۹۸۲/۹۸۸
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۳۰
ظرفیت : موجود

۸۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور رفتینگ ارمند
۹۸۲/۹۸۳ تور رفتینگ ارمند
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
تور رفتینگ چالوس
۵۱۲/۹۷۸ تور رفتینگ چالوس
۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
تور رفتینگ چالوس
۵۱۲/۹۷۹ تور رفتینگ چالوس
۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تور رفتینگ ارمند
۹۸۲/۹۸۴ تور رفتینگ ارمند
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور رفتینگ ارمند
۹۸۲/۹۸۵ تور رفتینگ ارمند
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تور رفتینگ ارمند
۹۸۲/۹۸۶ تور رفتینگ ارمند
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۶
تور رفتینگ ارمند
۹۸۲/۹۸۷ تور رفتینگ ارمند
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
تور رفتینگ ارمند
۹۸۲/۹۸۸ تور رفتینگ ارمند
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور رفتینگ ارمند ۹۸۲/۹۸۳ تجربه‌ی هیجان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
۹۸۲/۹۸۴ تجربه‌ی هیجان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
۹۸۲/۹۸۵ تجربه‌ی هیجان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
۹۸۲/۹۸۶ تجربه‌ی هیجان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۶
۹۸۲/۹۸۷ تجربه‌ی هیجان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۱۶
۹۸۲/۹۸۸ تجربه‌ی هیجان
۸۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
تور رفتینگ چالوس ۵۱۲/۹۷۸ موج های خروشان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
۵۱۲/۹۷۹ موج های خروشان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی