تورها

تور تهرانگردی

تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ
کد سفر ۷۳۷/۷۳۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۲
ظرفیت : موجود
۱۷۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
پرسه زنی در شهر
کد سفر ۷۳۹/۷۴۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۲
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
محله عودلاجان
کد سفر ۷۴۱/۷۴۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۲۹
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور تهرانگردی
۷۳۷/۷۳۸ تور تهرانگردی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
تور تهرانگردی
۷۳۹/۷۴۰ تور تهرانگردی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
تور تهرانگردی
۷۴۱/۷۴۲ تور تهرانگردی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور تهرانگردی ۷۳۷/۷۳۸ تهران به روایت کاشی‌های هفت رنگ
۱۷۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
تور تهرانگردی ۷۳۹/۷۴۰ پرسه زنی در شهر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۲
تور تهرانگردی ۷۴۱/۷۴۲ محله عودلاجان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۲۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی