تورها

سین و صاد

وقتی قرار است شرکت آفتاب کلوت را به عنوان میزبانِ سفرهای خود انتخاب کنید، لازم است انتظاری فَرای سفرهای همه­ گیر و کلیشه­ ای داشته باشید؛ تورهای ویژه­­ای مانند  "سین و صاد"  که از واژگانِ سفر و صدا گرفته شده، فضایی آیینه ­ای برای آمیختنِ اصوات، موسیقی و آرامش بی­ مانندِ طبیعت را فراهم آورده­ است.

کمپینگ دامنه های البرز
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۸۶
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۰
ظرفیت : محدود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۸۷
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۱۳
ظرفیت : موجود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۱۴
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۸۸
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۰
ظرفیت : موجود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۱
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۸۹
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۷
ظرفیت : موجود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۸
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۹۰
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۰۳
ظرفیت : موجود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۰۴
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۸۶ کمپینگ دامنه های البرز
۶۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۷۹ دامنه های دماوند
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۸۷ کمپینگ دامنه های البرز
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۳
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۷۸ دامنه های دماوند
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۸۸ کمپینگ دامنه های البرز
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۰
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۷۷ دامنه های دماوند
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۱
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۸۹ کمپینگ دامنه های البرز
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۷۶ دامنه های دماوند
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۹۰ کمپینگ دامنه های البرز
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
تور دامنه های دماوند
۷۰۰/۸۷۵ دامنه های دماوند
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور دامنه های دماوند ۷۰۰/۸۸۶ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
۷۰۰/۸۷۹ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
۷۰۰/۸۸۷ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۳
۷۰۰/۸۷۸ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
۷۰۰/۸۸۸ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۰
۷۰۰/۸۷۷ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۱
۷۰۰/۸۸۹ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
۷۰۰/۸۷۶ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۷۰۰/۸۹۰ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۷۰۰/۸۷۵ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی