تورها

اکو سافاری کویرها و بیابان ها

کویر لوت مرکزی
کرمان / شهداد/ لوت مرکزی
اکو سافاری کویر لوت
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر لوت جنوبی
کرمان / بم / لوت جنوبی
تور سافاری کویر لوت جنوبی
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۷-۱۱-۱۸
ظرفیت : موجود
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اصفهان/ کویر مصر / چشمه کوزه
اصفهان / کویر مصر/ چشمه کوزه
تور سافاری کویر مصر عروسان چشمه کوزه
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۷-۱۲-۰۷
ظرفیت : موجود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دشت کویر / قلب کویر مرکزی
اصفهان / دشت کویر
سافاری در قلب کویر مرکزی، از ریگ جن تا روستای اشین
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : موجود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
عمق بیابان لوت و کلوت ها
خراسان جنوبی / کرمان / ژئو توریسم لوت
تور سافاری عمق لوت و کلو ت ها
سفر ۸ روزه از ۱۳۹۸-۰۱-۰۹
ظرفیت : موجود
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرمان / شهداد/ لوت مرکزی
کویر لوت مرکزی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
کرمان / بم / لوت جنوبی
کویر لوت جنوبی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اصفهان / کویر مصر/ چشمه کوزه
اصفهان/ کویر مصر / چشمه کوزه
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۰۷
اصفهان / دشت کویر
دشت کویر / قلب کویر مرکزی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
خراسان جنوبی / کرمان / ژئو توریسم لوت
عمق بیابان لوت و کلوت ها
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کرمان / شهداد/ لوت مرکزی اکو سافاری کویر لوت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
کرمان / بم / لوت جنوبی تور سافاری کویر لوت جنوبی
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
اصفهان / کویر مصر/ چشمه کوزه تور سافاری کویر مصر عروسان چشمه کوزه
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۷-۱۲-۰۷
اصفهان / دشت کویر سافاری در قلب کویر مرکزی، از ریگ جن تا روستای اشین
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
خراسان جنوبی / کرمان / ژئو توریسم لوت تور سافاری عمق لوت و کلو ت ها
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸ روزه
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی