تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

کلمبو - کندی - بنتوتا
سریلانکا
کلمبو - کندی - بنتوتا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۹۷۷

سفر : ۸ روزه

550$+هزینه پروازجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
روسیه در جستجوی شفق قطبی
روسیه
روسیه در جستجوی شفق قطبی

کد سفر : ۸۰۵/۴۰۴۴/۴۰۴۵

سفر : ۷ روزه

790$
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مسکو_مورمانسک_سنت پیترزبورگ
روسیه
مسکو_مورمانسک_سنت پیترزبورگ

کد سفر : ۸۰۵/۴۰۴۶/۴۰۴۷

سفر : ۸ روز

1090$
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سریلانکا
سریلانکا
تور سریلانکا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۶/۵۶۰

سفر : ۸ روز

690$+هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور-ازبکستان
تور ازبکستان
تور-ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۷۰۴

سفر : ۸ روزه

1050$+پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دهلی - آگرا - جیپور
هند
دهلی - آگرا - جیپور

کد سفر : ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳

سفر : ۸ روزهجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر - آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر - آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۲۴۴۵/۴۰۷۴

سفر : ۷روزه

530$+ قیمت پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوچین - آلپی - کوالام
کرالا
کوچین - آلپی - کوالام

کد سفر : ۲۲۷/۱۱۷۰/۴۰۷۲

سفر : ۸ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ماجراجویی در هیمالایا
هند
ماجراجویی در هیمالایا

کد سفر : ۱۳۸/۴۱۰۴/۴۱۰۵

سفر : ۸ روز

1280$
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۹۷۷ کلمبو - کندی - بنتوتا
550$+هزینه پرواز
محدود ۸ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
روسیه
۸۰۵/۴۰۴۴/۴۰۴۵ روسیه در جستجوی شفق قطبی
790$
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
روسیه
۸۰۵/۴۰۴۶/۴۰۴۷ مسکو_مورمانسک_سنت پیترزبورگ
1090$
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲ کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۶/۵۶۰ تور سریلانکا
690$+هزینه پرواز
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
تور ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۳۷۰۴ تور-ازبکستان
1050$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳ دهلی - آگرا - جیپور
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
ترکیه غربی
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۰۷۴ ازمیر - آلاچاتی
530$+ قیمت پرواز
موجود
۷روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
کرالا
۲۲۷/۱۱۷۰/۴۰۷۲ کوچین - آلپی - کوالام
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۸
هند
۱۳۸/۴۱۰۴/۴۱۰۵ ماجراجویی در هیمالایا
1280$
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹ کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
هند
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۲ دهلی - آگرا - جیپور
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
ترکیه غربی
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۰۷۵ ازمیر - آلاچاتی
530$+ قیمت پرواز
موجود
۷روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
تور ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸ تور-ازبکستان
1050$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۵/۲۹۷۷
کلمبو - کندی - بنتوتا
550$+هزینه پرواز
محدود ۸ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
۳۹۵/۱۲۱۵/۲۰۸۲
کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
۳۹۵/۱۲۱۶/۵۶۰
تور سریلانکا
690$+هزینه پرواز
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
۳۹۵/۱۲۱۵/۵۵۹
کلمبو - کندی - بنتوتا
790$+هزینه پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
روسیه ۸۰۵/۴۰۴۴/۴۰۴۵
روسیه در جستجوی شفق قطبی
790$
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
۸۰۵/۴۰۴۶/۴۰۴۷
مسکو_مورمانسک_سنت پیترزبورگ
1090$
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۰-۱۱-۲۱
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۷۰۴
تور-ازبکستان
1050$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
۶۱۹/۱۴۶۴/۴۰۷۸
تور-ازبکستان
1050$+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
هند ۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۳
دهلی - آگرا - جیپور
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
۱۳۸/۴۱۰۴/۴۱۰۵
ماجراجویی در هیمالایا
1280$
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
۱۳۸/۱۱۳۹/۲۷۶۲
دهلی - آگرا - جیپور
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
ترکیه غربی ۷۷۷/۲۴۴۵/۴۰۷۴
ازمیر - آلاچاتی
530$+ قیمت پرواز
موجود
۷روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
۷۷۷/۲۴۴۵/۴۰۷۵
ازمیر - آلاچاتی
530$+ قیمت پرواز
موجود
۷روزه
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
کرالا ۲۲۷/۱۱۷۰/۴۰۷۲
کوچین - آلپی - کوالام
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۱۲-۲۸
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی