تورها

آسیا

همسفر با کلوت راهی نقاط مختلف آسیا، قاره‌ی کهن می‌شویم. تورهای آسیایی کلوت و سفرهای خارجی به کشورهای مختلف آسیا بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تورهای ترکیه، تور ایندوچاینا، تور ویتنام، تور مالزی، تور سریلانکا و تور هند و ژاپن از جمله سفرهای آسیایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

تور سریلانکا
سریلانکا
تور سریلانکا

کد سفر : ۳۹۵/۱۲۱۶/۳۶۲۵

سفر : ۸ روز

به زودی اعلام می شود


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور-ازبکستان
تور ازبکستان
تور-ازبکستان

کد سفر : ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸

سفر : ۸ روزه

به زودی اعلام می گردد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ازمیر و آلاچاتی
ترکیه غربی
ازمیر و آلاچاتی

کد سفر : ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳

سفر : ۸ روزه

به زودی اعلام می گردد


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۶/۳۶۲۵ تور سریلانکا
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
تور ازبکستان
۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸ تور-ازبکستان
به زودی اعلام می گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
ترکیه غربی
۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
ترکیه غربی
۷۷۷/۱۶۰۵/۳۶۲۴ ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۶
سریلانکا
۳۹۵/۱۲۱۶/۵۶۰ تور سریلانکا
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۰۱-۰۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سریلانکا ۳۹۵/۱۲۱۶/۳۶۲۵
تور سریلانکا
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
۳۹۵/۱۲۱۶/۵۶۰
تور سریلانکا
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۰۱-۰۶
تور ازبکستان ۶۱۹/۱۴۶۴/۳۲۵۸
تور-ازبکستان
به زودی اعلام می گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
ترکیه غربی ۷۷۷/۱۶۰۵/۲۷۷۳
ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می گردد
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
۷۷۷/۱۶۰۵/۳۶۲۴
ازمیر و آلاچاتی
به زودی اعلام می شود
موجود
۸ روزه
۱۴۰۰-۰۱-۰۶
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی