تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

لوزان
سوئیس
لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۲۱/۴۲۴۹

سفر : ۵ روزه

890 یورو
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند

کد سفر : ۶۵۰/۲۵۶۳/۴۲۹۶

سفر : ۸ روزه

1570€+پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پاریس
فرانسه
پاریس

کد سفر : ۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۱

سفر : ۶ روزه

990€
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
فرانسه - ایتالیا
فرانسه - ایتالیا
فرانسه - ایتالیا

کد سفر : ۲۹۴۱/۴۲۹۸/۴۲۹۹

سفر : ۱۱روزه

2190€+پرواز


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس
۶۲۱/۲۰۲۱/۴۲۴۹ لوزان
890 یورو
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۳-۱۹
فرانسه - هلند
۶۵۰/۲۵۶۳/۴۲۹۶ فرانسه - هلند
1570€+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۰۲
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۱ پاریس
990€
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۰۲
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۲ پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۳
فرانسه - ایتالیا
۲۹۴۱/۴۲۹۸/۴۲۹۹ فرانسه - ایتالیا
2190€+پرواز
موجود
۱۱روزه
۱۴۰۱-۰۴-۳۰
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۳ پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۷
فرانسه - ایتالیا
۲۹۴۱/۴۲۹۸/۴۳۰۰ فرانسه - ایتالیا
2190€+پرواز
موجود
۱۱روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۹
فرانسه - هلند
۶۵۰/۲۵۶۳/۴۲۹۷ فرانسه - هلند
1570€+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۲۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس ۶۲۱/۲۰۲۱/۴۲۴۹
لوزان
890 یورو
۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۴۰۱-۰۳-۱۹
فرانسه - هلند ۶۵۰/۲۵۶۳/۴۲۹۶
فرانسه - هلند
1570€+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۰۲
۶۵۰/۲۵۶۳/۴۲۹۷
فرانسه - هلند
1570€+پرواز
موجود
۸ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۲۱
فرانسه ۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۱
پاریس
990€
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۰۲
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۲
پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۴۰۱-۰۴-۲۳
۶۳۲/۱۴۷۳/۴۲۹۳
پاریس
990€
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۷
فرانسه - ایتالیا ۲۹۴۱/۴۲۹۸/۴۲۹۹
فرانسه - ایتالیا
2190€+پرواز
موجود
۱۱روزه
۱۴۰۱-۰۴-۳۰
۲۹۴۱/۴۲۹۸/۴۳۰۰
فرانسه - ایتالیا
2190€+پرواز
موجود
۱۱روزه
۱۴۰۱-۰۵-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی