تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

لوگانو
سوئیس
لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵

سفر : ۵ روزه

690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس - فرانسه
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴

سفر : ۷ روزه

1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس - فرانسه
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴

سفر : ۹ روزه

1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳

سفر : ۵ روزه

790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان
سوئیس
لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۴

سفر : ۵ روزه

690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - لوزان
سوئیس
زوریخ - لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۴۱۰/۲۷۵۶

سفر : ۶ روزه

890€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - برلین
سوئیس - آلمان
زوریخ - برلین

کد سفر : ۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷

سفر : ۷ روزه

1090€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - پاریس
سوئیس - فرانسه
لوزان - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱

سفر : ۷ روزه

1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - وین - بوداپست
سوئیس - اتریش - مجارستان
زوریخ - وین - بوداپست

کد سفر : ۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷

سفر : ۱۰ روزه

1220€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - پاریس - وین
سوئیس - فرانسه - اتریش
لوزان - پاریس - وین

کد سفر : ۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴

سفر : ۹ روزه

1490€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - رم - ونیز
سوئیس - ایتالیا
لوزان - رم - ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱

سفر : ۷ روزه

1390€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - بارسلون
سوئیس - اسپانیا
لوگانو - بارسلون

کد سفر : ۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹

سفر : ۸ روزه

1280€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - پاریس
سوئیس - فرانسه
لوگانو - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۷۶۲/۲۹۲۰

سفر : ۷ روزه

1180€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - آمستردام
سوئیس - هلند
لوگانو - آمستردام

کد سفر : ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷

سفر : ۶ روزه

1140€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - رم
سوئیس - ایتالیا
لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹

سفر : ۷ روزه

1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - لوسرن - زوریخ
سوئیس
لوزان - لوسرن - زوریخ

کد سفر : ۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲

سفر : ۷ روزه

1190€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - لیسبون
سوئیس - پرتغال
لوزان - لیسبون

کد سفر : ۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰

سفر : ۷ روزه

1090€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
سوئیس - فرانسه
۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴ زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
سوئیس - فرانسه
۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴ پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۹ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
سوئیس
۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳ مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۲ لوگانو
690€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
سوئیس
۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۴ لوزان
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۲۶
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۳ لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
سوئیس
۶۲۱/۲۴۱۰/۲۷۵۶ زوریخ - لوزان
890€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۷
سوئیس
۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۵ لوزان
670€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۷ لوگانو
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
سوئیس - آلمان
۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷ زوریخ - برلین
1090€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
سوئیس - فرانسه
۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱ لوزان - پاریس
1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
سوئیس - اتریش - مجارستان
۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷ زوریخ - وین - بوداپست
1220€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - فرانسه - اتریش
۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴ لوزان - پاریس - وین
1490€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱ لوزان - رم - ونیز
1390€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
سوئیس - اسپانیا
۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹ لوگانو - بارسلون
1280€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
سوئیس - فرانسه
۶۵۰/۱۷۶۲/۲۹۲۰ لوگانو - پاریس
1180€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس - هلند
۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷ لوگانو - آمستردام
1140€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹ لوگانو - رم
1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۸ لوگانو
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس
۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲ لوزان - لوسرن - زوریخ
1190€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
سوئیس - پرتغال
۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰ لوزان - لیسبون
1090€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
سوئیس - فرانسه
۶۵۰/۱۴۸۱/۲۷۸۱ لوزان - پاریس
1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵
لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۲
لوگانو
690€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۴
لوزان
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۲۶
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۳
لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
۶۲۱/۲۴۱۰/۲۷۵۶
زوریخ - لوزان
890€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۱۷
۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۵
لوزان
670€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۷
لوگانو
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۸
لوگانو
690€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲
لوزان - لوسرن - زوریخ
1190€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
سوئیس - فرانسه ۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۹ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱
لوزان - پاریس
1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
۶۵۰/۱۷۶۲/۲۹۲۰
لوگانو - پاریس
1180€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
۶۵۰/۱۴۸۱/۲۷۸۱
لوزان - پاریس
1190€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
سوئیس - آلمان ۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷
زوریخ - برلین
1090€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
سوئیس - اتریش - مجارستان ۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷
زوریخ - وین - بوداپست
1220€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - فرانسه - اتریش ۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴
لوزان - پاریس - وین
1490€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱
لوزان - رم - ونیز
1390€
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹
لوگانو - رم
1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹
لوگانو - بارسلون
1280€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
سوئیس - هلند ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷
لوگانو - آمستردام
1140€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس - پرتغال ۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰
لوزان - لیسبون
1090€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی