تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

پاریس
فرانسه
پاریس

کد سفر : ۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۰

سفر : ۵ روزه

590€
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان
سوئیس
لوزان

کد سفر : ۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۵

سفر : ۵ روزه

530€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - برلین
سوئیس - آلمان
زوریخ - برلین

کد سفر : ۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷

سفر : ۷ روزه

1090€
۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو
سوئیس
لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۷

سفر : ۵ روزه

690€
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - پاریس
سوئیس - فرانسه
لوزان - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱

سفر : ۷ روزه

1190€
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - وین - بوداپست
سوئیس - اتریش - مجارستان
زوریخ - وین - بوداپست

کد سفر : ۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷

سفر : ۱۰ روزه

1220€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - پاریس - وین
سوئیس - فرانسه - اتریش
لوزان - پاریس - وین

کد سفر : ۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴

سفر : ۹ روزه

1490€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - رم - ونیز
سوئیس - ایتالیا
لوزان - رم - ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱

سفر : ۷ روزه

1390€
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - بارسلون
سوئیس - اسپانیا
لوگانو - بارسلون

کد سفر : ۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹

سفر : ۸ روزه

1280€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - پاریس
سوئیس - فرانسه
لوگانو - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۷۶۲/۲۹۲۰

سفر : ۷ روزه

1180€
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - آمستردام
سوئیس - هلند
لوگانو - آمستردام

کد سفر : ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷

سفر : ۶ روزه

1250€
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - میلان
سوئیس - ایتالیا
لوگانو - میلان

کد سفر : ۹۵۵/۳۱۰۲/۳۱۰۳

سفر : ۷ روزه

990€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - رم
سوئیس - ایتالیا
لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹

سفر : ۷ روزه

1090€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - لیسبون
سوئیس - پرتغال
لوزان - لیسبون

کد سفر : ۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰

سفر : ۷ روزه

1090€
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - لوسرن - زوریخ
سوئیس
لوزان - لوسرن - زوریخ

کد سفر : ۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲

سفر : ۷ روزه

1190€
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۰ پاریس
590€
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۲
سوئیس
۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۵ لوزان
530€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
سوئیس - آلمان
۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷ زوریخ - برلین
1090€
۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۷ لوگانو
690€
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
سوئیس - فرانسه
۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱ لوزان - پاریس
1190€
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
سوئیس - اتریش - مجارستان
۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷ زوریخ - وین - بوداپست
1220€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - فرانسه - اتریش
۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴ لوزان - پاریس - وین
1490€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۹ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱ لوزان - رم - ونیز
1390€
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
سوئیس - اسپانیا
۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹ لوگانو - بارسلون
1280€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۴۰ پاریس
690€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
سوئیس - فرانسه
۶۵۰/۱۷۶۲/۲۹۲۰ لوگانو - پاریس
1180€
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس - هلند
۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷ لوگانو - آمستردام
1250€
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۳۱۰۲/۳۱۰۳ لوگانو - میلان
990€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹ لوگانو - رم
1090€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - پرتغال
۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰ لوزان - لیسبون
1090€
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
سوئیس
۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲ لوزان - لوسرن - زوریخ
1190€
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
فرانسه
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۱ پاریس
690€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
فرانسه ۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۰
پاریس
590€
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۲
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۴۰
پاریس
690€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
۶۳۲/۱۴۷۳/۳۰۳۱
پاریس
690€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
سوئیس ۶۲۱/۲۰۲۱/۲۷۵۵
لوزان
530€
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۷۷۷
لوگانو
690€
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
۶۲۱/۲۹۵۱/۲۹۵۲
لوزان - لوسرن - زوریخ
1190€
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
سوئیس - آلمان ۲۸۸۳/۲۸۸۴/۲۸۸۷
زوریخ - برلین
1090€
۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
سوئیس - فرانسه ۶۵۰/۱۴۸۱/۱۰۱۱
لوزان - پاریس
1190€
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۱
۶۵۰/۱۷۶۲/۲۹۲۰
لوگانو - پاریس
1180€
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس - اتریش - مجارستان ۲۹۱۵/۲۹۱۶/۲۹۱۷
زوریخ - وین - بوداپست
1220€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۱۰ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - فرانسه - اتریش ۲۹۴۱/۲۹۴۳/۲۹۴۴
لوزان - پاریس - وین
1490€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۹ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۲
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱
لوزان - رم - ونیز
1390€
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
۹۵۵/۳۱۰۲/۳۱۰۳
لوگانو - میلان
990€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹
لوگانو - رم
1090€
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
سوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۲۹۱۸/۲۹۱۹
لوگانو - بارسلون
1280€
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۳
سوئیس - هلند ۱۱۳۵/۱۷۰۷/۱۱۳۷
لوگانو - آمستردام
1250€
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۶ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۵
سوئیس - پرتغال ۲۹۴۶/۲۹۴۷/۲۹۵۰
لوزان - لیسبون
1090€
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی