تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار
سوئیس
شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار

کد سفر : ۶۲۱/۴۰۳۴/۴۰۳۵

سفر : ۸ روز

1990 €
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور ماجراجویانه اسپانیا
اسپانیا
تور ماجراجویانه اسپانیا

کد سفر : ۱۷۷۷/۴۰۷۹/۴۰۸۱

سفر : ۱۰ روز

1780€
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس
۶۲۱/۴۰۳۴/۴۰۳۵ شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار
1990 €
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۰-۱۱-۱۵
سوئیس
۶۲۱/۴۰۳۴/۴۰۷۶ شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار
1880€
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۱۲-۲۶
اسپانیا
۱۷۷۷/۴۰۷۹/۴۰۸۱ تور ماجراجویانه اسپانیا
1780€
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۱-۰۱-۰۲
اسپانیا
۱۷۷۷/۴۰۷۹/۴۰۸۰ تور ماجراجویانه اسپانیا
۱780€
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۱-۰۱-۰۷
سوئیس
۶۲۱/۴۰۳۴/۴۰۷۷ شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار
1880€
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۱-۰۱-۲۳
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس ۶۲۱/۴۰۳۴/۴۰۳۵
شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار
1990 €
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۸ روز
۱۴۰۰-۱۱-۱۵
۶۲۱/۴۰۳۴/۴۰۷۶
شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار
1880€
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۰-۱۲-۲۶
۶۲۱/۴۰۳۴/۴۰۷۷
شگفتی های آلپ-سوئیس با قطار
1880€
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۴۰۱-۰۱-۲۳
اسپانیا ۱۷۷۷/۴۰۷۹/۴۰۸۱
تور ماجراجویانه اسپانیا
1780€
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۱-۰۱-۰۲
۱۷۷۷/۴۰۷۹/۴۰۸۰
تور ماجراجویانه اسپانیا
۱780€
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۱۰ روز
۱۴۰۱-۰۱-۰۷
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی