تنگ وستگان

1402/09/18


xx بازدید

تنگ وستگان یکی از جاذبه های طبیعی در شرق روستای وستگان شهر گندمان در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.