تنگ وستگان

1401/09/12


xx بازدید

تنگ وستگان یکی از جاذبه های طبیعی در شرق روستای وستگان شهر گندمان در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.