زیارتگاه زرتشتی پیر چک چک

1402/12/02


xx بازدید

زیارتگاه چک چک یزد در شهر اردکان قرار دارد و یکی از مهم ترین و مقدس ترین زیارتگاه ها برای پیروان دین زرتشت به شمار می رود. با توجه به اینکه محل قرار گیری زیارتگاه چک چک یزد در دل کوه است، باید انتظار آب هم داشته باشیم، صدای چک چک آب از سقف در زیارتگاه بسیار جلوه گری می کند که همین خود دلیل نامگذاری این مکان بوده است. برخی نیز این زیارتگاه را با عنوان پیر سبز می شناسند، این عبارت از دو واژه پیر و سبز تشکیل شده است: در آیین مهر (آیین پرستش الهه میترا)، پیر به آخرین گام عرفانی گفته می شود و به سبب وجود درختان کهنسال چنار، واژه سبز را به آن افزوده اند.