رقص دستمال

1400/11/06


xx بازدید

رقص دستمال

یکی از تماشایی ترین جلوه های عروسی قشقایی ها، رقص دستمال آنهاست. هر یک از زنان و مردان دو دستمال در دست گرفته و پیرامون یک دایره بزرگ قرار می گیرند. آنها با آهنگ کرنا و دهل، دستمال‌ها را در هوا می رقصانند و با حرکات موزون به کار خود ادامه می دهند. رقص دستمال بازی یاقلق آتما نام دارد.

پس از عقد و صرف ناهار یا شام نوبت به خداحافظی عروس با خانواده اش می رسد که با طی مراحل زیر همراه است:

عروس مقداری نان، نمک و خاکستر اجاق خانه را در دستمال می گذارد و به کمر می بندد.

سه دور به دور اجاق خانه پدر می گردد و قرآنی که روی آن گذاشته شده را می بوسد. این طواف به دور اجاق، نشان دهنده قدردانی دختر از پدری است که سال ها از اجاق خانه اش تغذیه کرده است و از سوی دیگر بر تداوم و گرم ماندن این اجاق نیز تاکید می کند.

عروس با پدر و مادر و برادر و خواهرانش وداع می کند.