چوب بازی

1402/12/02


xx بازدید

چوب بازی

چوب بازی یا رقص با چوب نیز در عروسی قشقایی ها دیده می شود. این رقص «دَرْمَرو» نیز نام دارد و مختص مردان است. آنها دو تا دو تا و به نوبت با چوب های کوتاه و بلندشان با یکدیگر می‌رقصند و مبارزه ای نمادین دارند. آهنگ ساز و دهل، آنها را در تمام مدت رقص همراهی می کند.

مردی، چوب کلفت بلندی را جلوی پایش سپر می کند و دیگری با ترکه ای که در دست دارد تلاش می کند به پای او بزند. وقتی ترکه را به قصد زدن پایین آورد و ضربه ای زد، باید ترکه را به زمین بیندازد و چوب بلند را بردارد و شخصی که چوب بلند در دستش بود ترکه را به دست می گیرد تا به پای حریفش بزند. 

پس از زدن ترکه ممکن است شخص دیگری به میدان بیاید. این تازه وارد باید حتما چوب بلند را در دست بگیرد و ترکه بخورد تا نوبت بازی به او برسد. پایان بازی زمانی است که توشمال آهنگ را متوقف کند.