برکه خلف، سلخ و طبل از روستاهای دیدنی قشم

1398/08/23