برکه خلف، سلخ و طبل از روستاهای دیدنی قشم

1397/12/28