برکه خلف، سلخ و طبل از روستاهای دیدنی قشم

1398/06/28