نبکا؛ گلدان های کویری

1397/11/30


xx بازدید

در حدود۲۰کیلومتری شهداد، درختان و درختچه های گز در گلدانهای بیابانی لوت جای گرفته اند که به آن نبکا یا تله ی گیاهی گفته میشود. نبکاها در نزدیکی گرمترین نقطه جهان در شهداد میرویند و گاه طول آنها به۱۰متر میرسد.در حالی که ارتفاع بلندترین نبکاهای صحراهای آفریقا به زحمت به سه متر هم میرسد. زمینهای بین نبکاها پوشیده از ماسه است.
 


نبکاها عموماً در سطح همواری میرویند که میزان ماسه آن متوسط و سطح آب زیرزمینی آن بالا و یا رطوبت کافی برای رشد گیاه در آن فراهم باشد. عناصر تشکیل دهنده ی نبکا شامل ماسه، لای، رس و سیلت است. شکل نبکا تابعی است از اندازه، تراکم و میزان رشد گیاه میزبان. در کویر لوت گونه گز از عمدهترین گونه های میزبان نبکاها است

تورهای شامل این جاذبه