کلوت های شهداد

1397/11/30


xx بازدید

در گستره ای به وسعت 80 در 145 کیلومتر در غرب بیابان لوت با جهتی از شمال غرب به جنوب شرق ،کلوت ها ،چنان چون و در دیوارهایی کوتاه و بلند دیوارهایی کوتاه و بلند  یا دالان هایی در بین ، پشته در پشته ، شهری خیال انگیز ساخته اند ؛ شهر لوت ، بزرگترین بناهای کلوخی جهان . آن ها چون کشتی هایی بر دریایی مواج از ماسه شناورند .برخی سیاحان اروپایی که از لوت گذر کرده انددر سفر نامه های خود ، کلوت ها را ویرانه های یک شهر قدیمی پنداشته اند ؛ در حالی که این ویرانه ها چیزی نیستند جز حاصل سازو کار شگفت انگیز و بی مانند باد و آب .

هنگامی که در کلوت ها راه می روی همه چیز در اوج است ؛ عریانی ، بی پیرایگی ، همانی که هستی  و سپس آرامش . سکوتی بی مانند که تو را به گستره ای عیق از هستی می برد .  جان جهان در آنجاست ؛ آنجا میترا و مهر باردیگر، مهربانانه ظهور می کنند .دنیا ، دنیای خیال و تجسم است ، دنیای فرم و فضا . 

تورهای شامل این جاذبه