کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 پنجشنبه 2 فروردین 1397 1,225,000
پنجشنبه 2 فروردین 1397 دوشنبه 5 آذر 1397 1,225,000
سه شنبه 7 فروردین 1397 جمعه 10 فروردین 1397 1,225,000
جمعه 10 فروردین 1397 دوشنبه 13 فروردین 1397 1,225,000