کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 2 آذر 1396 پنجشنبه 2 آذر 1396 100,000
پنجشنبه 9 آذر 1396 پنجشنبه 9 آذر 1396 100,000
پنجشنبه 16 آذر 1396 پنجشنبه 16 آذر 1396 100,000
پنجشنبه 23 آذر 1396 پنجشنبه 23 آذر 1396 100,000
پنجشنبه 30 آذر 1396 پنجشنبه 30 آذر 1396 100,000