کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 5 مرداد 1397 جمعه 5 مرداد 1397 110,000
جمعه 12 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 110,000
جمعه 19 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 110,000
جمعه 26 مرداد 1397 جمعه 26 مرداد 1397 110,000
جمعه 2 شهریور 1397 جمعه 2 شهریور 1397 110,000
جمعه 9 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 110,000
جمعه 16 شهریور 1397 جمعه 16 شهریور 1397 110,000
جمعه 23 شهریور 1397 جمعه 23 شهریور 1397 110,000
جمعه 30 شهریور 1397 جمعه 30 شهریور 1397 110,000