کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 30 شهریور 1396 پنجشنبه 30 شهریور 1396 100,000
پنجشنبه 6 مهر 1396 پنجشنبه 6 مهر 1396 100,000
شنبه 8 مهر 1396 شنبه 8 مهر 1396 100,000
پنجشنبه 13 مهر 1396 پنجشنبه 13 مهر 1396 100,000
پنجشنبه 20 مهر 1396 پنجشنبه 20 مهر 1396 100,000
پنجشنبه 27 مهر 1396 پنجشنبه 27 مهر 1396 100,000