کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 9 شهریور 1396 پنجشنبه 9 شهریور 1396 100,000
پنجشنبه 16 شهریور 1396 پنجشنبه 16 شهریور 1396 100,000
شنبه 18 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 100,000
پنجشنبه 23 شهریور 1396 پنجشنبه 23 شهریور 1396 100,000
پنجشنبه 30 شهریور 1396 پنجشنبه 30 شهریور 1396 100,000