کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 9 شهریور 1396 پنجشنبه 9 شهریور 1396 130,000
پنجشنبه 16 شهریور 1396 پنجشنبه 16 شهریور 1396 130,000
پنجشنبه 23 شهریور 1396 پنجشنبه 23 شهریور 1396 130,000
پنجشنبه 30 شهریور 1396 پنجشنبه 30 شهریور 1396 130,000