کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
پنجشنبه 28 تیر 1397 پنجشنبه 28 تیر 1397 310,000 مسیر 15 کیلومتری
پنجشنبه 4 مرداد 1397 پنجشنبه 4 مرداد 1397 310,000 مسیر 15 کیلومتری
پنجشنبه 11 مرداد 1397 پنجشنبه 11 مرداد 1397 310,000 مسیر 15 کیلومتری
پنجشنبه 18 مرداد 1397 پنجشنبه 18 مرداد 1397 310,000
پنجشنبه 25 مرداد 1397 پنجشنبه 25 مرداد 1397 310,000 مسیر 15 کیلومتری
چهارشنبه 31 مرداد 1397 چهارشنبه 31 مرداد 1397 310,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 پنجشنبه 8 شهریور 1397 310,000
پنجشنبه 15 شهریور 1397 پنجشنبه 15 شهریور 1397 310,000
پنجشنبه 22 شهریور 1397 پنجشنبه 22 شهریور 1397 310,000
پنجشنبه 29 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 310,000