کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 110,000
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 110,000
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 110,000