کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
6d/97 یکشنبه 6 آبان 1397 جمعه 11 آبان 1397 -- شش روزه
5d/97 دوشنبه 7 آبان 1397 -- پنچ روزه
4d/97 سه شنبه 8 آبان 1397 -- چهار روزه
3d/97 چهارشنبه 9 آبان 1397 -- سه روزه
2d/97 پنجشنبه 10 آبان 1397 -- دو روزه
1d/97 جمعه 11 آبان 1397 -- سفر یک روزه