کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 12 مهر 1397 جمعه 13 مهر 1397 385,000
پنجشنبه 26 مهر 1397 جمعه 27 مهر 1397 385,000
پنجشنبه 10 آبان 1397 جمعه 11 آبان 1397 385,000
پنجشنبه 24 آبان 1397 جمعه 25 آبان 1397 385,000
پنجشنبه 1 آذر 1397 جمعه 2 آذر 1397 385,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 جمعه 30 آذر 1397 385,000