کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 6 مهر 1396 جمعه 7 مهر 1396 385,000
پنجشنبه 27 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 385,000
پنجشنبه 18 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 385,000
پنجشنبه 25 آبان 1396 جمعه 26 آبان 1396 385,000