کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 پنجشنبه 2 فروردین 1397 1396/11/23 850,000
1396/12/28 885,000
925,000
چهارشنبه 1 فروردین 1397 شنبه 4 فروردین 1397 1396/11/23 850,000
1396/12/08 885,000
925,000
پنجشنبه 9 فروردین 1397 یکشنبه 12 فروردین 1397 1396/11/23 850,000
1396/12/08 885,000
925,000