کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 4 مرداد 1397 پنجشنبه 4 مرداد 1397 130,000
پنجشنبه 11 مرداد 1397 پنجشنبه 11 مرداد 1397 110,000
پنجشنبه 18 مرداد 1397 پنجشنبه 18 مرداد 1397 130,000
پنجشنبه 25 مرداد 1397 پنجشنبه 25 مرداد 1397 110,000
چهارشنبه 31 مرداد 1397 چهارشنبه 31 مرداد 1397 130,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 پنجشنبه 8 شهریور 1397 130,000
پنجشنبه 15 شهریور 1397 پنجشنبه 15 شهریور 1397 130,000
پنجشنبه 22 شهریور 1397 پنجشنبه 22 شهریور 1397 130,000
پنجشنبه 29 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 130,000