کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 5 خرداد 1396 جمعه 5 خرداد 1396 135,000
جمعه 19 خرداد 1396 جمعه 19 خرداد 1396 140,000
جمعه 26 خرداد 1396 جمعه 26 خرداد 1396 140,000