کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 16 تیر 1396 جمعه 16 تیر 1396 140,000
پنجشنبه 22 تیر 1396 پنجشنبه 22 تیر 1396 140,000
پنجشنبه 29 تیر 1396 پنجشنبه 29 تیر 1396 140,000
جمعه 30 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 140,000