کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 12 مهر 1397 پنجشنبه 12 مهر 1397 140,000
پنجشنبه 19 مهر 1397 پنجشنبه 19 مهر 1397 140,000
پنجشنبه 26 مهر 1397 پنجشنبه 26 مهر 1397 140,000
پنجشنبه 3 آبان 1397 پنجشنبه 3 آبان 1397 140,000
سه شنبه 8 آبان 1397 سه شنبه 8 آبان 1397 140,000
پنجشنبه 10 آبان 1397 پنجشنبه 10 آبان 1397 140,000
چهارشنبه 16 آبان 1397 چهارشنبه 16 آبان 1397 140,000
پنجشنبه 24 آبان 1397 پنجشنبه 24 آبان 1397 140,000
پنجشنبه 1 آذر 1397 پنجشنبه 1 آذر 1397 140,000
یکشنبه 4 آذر 1397 یکشنبه 4 آذر 1397 140,000
پنجشنبه 8 آذر 1397 پنجشنبه 8 آذر 1397 140,000
پنجشنبه 15 آذر 1397 پنجشنبه 15 آذر 1397 140,000
پنجشنبه 22 آذر 1397 پنجشنبه 22 آذر 1397 140,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 پنجشنبه 29 آذر 1397 140,000