کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 26 مرداد 1396 شنبه 4 شهریور 1396 01 1,750
یورو
96/06 چهارشنبه 15 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 01 1,750
یورو