کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 16 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 455,000
پنجشنبه 6 مهر 1396 شنبه 8 مهر 1396 455,000
چهارشنبه 26 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 455,000
چهارشنبه 17 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 455,000