کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 پنجشنبه 2 فروردین 1397 1396/11/23 850,000
1396/12/08 880,000
900,000
پنجشنبه 2 فروردین 1397 یکشنبه 5 فروردین 1397 1396/11/23 850,000
1396/12/08 880,000
900,000
سه شنبه 7 فروردین 1397 جمعه 10 فروردین 1397 1396/11/23 850,000
1396/12/08 880,000
900,000
جمعه 10 فروردین 1397 دوشنبه 13 فروردین 1397 1396/11/23 850,000
1397/12/08 880,000
900,000