کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 3 آذر 1396 جمعه 3 آذر 1396 100,000
جمعه 10 آذر 1396 جمعه 10 آذر 1396 100,000
جمعه 17 آذر 1396 جمعه 17 آذر 1396 100,000
جمعه 24 آذر 1396 جمعه 24 آذر 1396 100,000