کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 3 شهریور 1396 جمعه 3 شهریور 1396 100,000
جمعه 10 شهریور 1396 جمعه 10 شهریور 1396 100,000
جمعه 17 شهریور 1396 جمعه 17 شهریور 1396 100,000
جمعه 24 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 100,000
جمعه 31 شهریور 1396 جمعه 31 شهریور 1396 100,000