کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 پنجشنبه 2 فروردین 1397 1396/11/23 730,000
1396/12/08 750,000
770,000
چهارشنبه 1 فروردین 1397 شنبه 4 فروردین 1397 1396/11/23 730,000
1396/12/28 750,000
770,000
چهارشنبه 8 فروردین 1397 شنبه 11 فروردین 1397 1396/11/23 730,000
1396/12/08 750,000
770,000
جمعه 10 فروردین 1397 دوشنبه 13 فروردین 1397 1396/11/23 730,000
1396/12/08 750,000
770,000