کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 5 مرداد 1397 جمعه 5 مرداد 1397 195,000
جمعه 12 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 195,000
جمعه 19 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 195,000
جمعه 26 مرداد 1397 جمعه 26 مرداد 1397 195,000
چهارشنبه 31 مرداد 1397 چهارشنبه 31 مرداد 1397 195,000