کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 5 بهمن 1396 پنجشنبه 5 بهمن 1396 110,000
پنجشنبه 12 بهمن 1396 پنجشنبه 12 بهمن 1396 110,000
پنجشنبه 19 بهمن 1396 پنجشنبه 19 بهمن 1396 110,000
پنجشنبه 26 بهمن 1396 پنجشنبه 26 بهمن 1396 110,000