کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 6 مرداد 1396 جمعه 6 مرداد 1396 100,000
جمعه 13 مرداد 1396 جمعه 13 مرداد 1396 100,000
جمعه 20 مرداد 1396 جمعه 20 مرداد 1396 100,000
جمعه 27 مرداد 1396 جمعه 27 مرداد 1396 100,000