کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 5 مرداد 1397 جمعه 5 مرداد 1397 110,000
جمعه 12 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 110,000
جمعه 19 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 110,000
جمعه 26 مرداد 1397 جمعه 26 مرداد 1397 110,000
چهارشنبه 31 مرداد 1397 چهارشنبه 31 مرداد 1397 110,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 پنجشنبه 8 شهریور 1397 110,000
پنجشنبه 15 شهریور 1397 پنجشنبه 15 شهریور 1397 110,000
پنجشنبه 22 شهریور 1397 پنجشنبه 22 شهریور 1397 110,000
پنجشنبه 29 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 110,000