کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 7 مهر 1396 جمعه 7 مهر 1396 110,000
جمعه 14 مهر 1396 جمعه 14 مهر 1396 110,000
جمعه 21 مهر 1396 جمعه 21 مهر 1396 110,000
جمعه 28 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 110,000