کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 شنبه 4 فروردین 1397 1396/11/23 1,545,000
1396/12/08 1,590,000
1,650,000
یکشنبه 5 فروردین 1397 جمعه 10 فروردین 1397 1396/11/23 1,545,000
1396/12/08 1,590,000
1,650,000