کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 10 آذر 1396 جمعه 10 آذر 1396 100,000
جمعه 17 آذر 1396 جمعه 17 آذر 1396 100,000
جمعه 24 آذر 1396 جمعه 24 آذر 1396 100,000