کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 14 مهر 1396 جمعه 14 مهر 1396 100,000
جمعه 21 مهر 1396 جمعه 21 مهر 1396 100,000
جمعه 28 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 100,000