کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 یکشنبه 5 فروردین 1397 1396/11/23 1,875,000
1396/12/08 1,900,000
1,950,000
سه شنبه 29 اسفند 1396 دوشنبه 6 فروردین 1397 1396/11/23 1,875,000
1396/12/08 1,900,000
1,950,000