کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

پارک ملی کت با

پارکی مهم در شمال ویتنام که در ۳۰ کیلومتری شرق هایپونگ قرار دارد و حدود ۲۶۳ کیلومتر مربع جنگل و سواحل زیبا را در بر گرفته. بیش از ۲۰ نوع حیوان، ۶۹ گونه پرنده و ۲۰ گونه خزنده در این پارک زندگی میکنند.
طراحی سایت توسط کاسپید