کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

سمرقند

«سمرقند» یکی از کهنترین شهرهای جهان شمرده می‌شود که  توسط ایرانیان در آواخر سده چهارده پیش از میلاد در دشت حاصلخیز زرفشان بعنوان شهر منطقه کشاورزی پی نهاده شده و زمانی دراز در دوران هخامنشیان مهمترین شهر منطقه بوده‌است. سمرقند یکی از شهرهای خراسان بزرگ و از مراکز تاریخی مردم تاجیک در آسیای میانه است.


<طراحی سایت توسط کاسپید