کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه که در گذشته چیچست و کبودان نام داشته، بزرگترین و شورترین دریاچه دائمی ایران و یکی از دریاچههای فوق اشباع از نمک دنیا است که از این نظر با دریاچه بزرگ نمک  Great Salt Lake آمریکا شباهت دارد .درازای این دریاچه 140 و پهنای آن میان 15 تا 50 کیلومتر و مساحت آن بین 5000 تا 6000 کیلومتر مربع  است. این دریاچه در یک فرونشست کم ژرفای وسیع با میانگین ژرفای 6 متر قرار گرفته است.

ژرف ترین نقطه آن با 13 متر عمق در گوشه شمال باختری جای دارد. سطح آن نسبت به سطح آب دریاهای آزاد، 1300 متر بالاتر قرار دارد. در این دریاچه بیش از 102 جزیره وجود دارد که شکل و اندازه آن ها با میزان بارش سالانه تناسب داردو همه آن‌ ها از سوی سازمان یونسکو به عنوان اندوخته طبیعی جهان به ثبت رسیده‌اند.

در بین این جزایر کوچک و بزرگ ، شبه جزیره اسلامی بزرگترین آن ها است که در سالهای پر بارش به صورت جزیره درمیآید . سطح حوضه آبریز دریاچه حدود 50000 کیلومترمربع است .

 


زرینهرود ، سیمینهرود ، زولایچای و آجیچای از رودهای عمده وارده به دریاچه هستند . از میان رودهای گفته شده ،‌ آجیچای از رسوبهای نمکی نئوژن خاور تبریز عبور میکند و در حمل مقدار قابل ملاحظهای نمک به دریاچه نقش دارد .

در گزارشهای قدیمی ، دریاچه ارومیه را باقی مانده دریای مدیترانه دانستهاند ولی از نگاه زمین‌‌شناسی ، این حوضه حاصل عملکرد سامانههای گسلهای فشاری مانند گسل تبریز و زرینهرود است که در سیستم آب گیری آن نقش اساسی داشتهاند .

از نگاه زمینساختی صفحهای ، دریاچه ارومیه ، در قسمتی از پهنه خرد شده بین صفحههای عربستان و ایران و ریز صفحههای ایران و ترکیه قرار گرفته و میتوان آن را نوعی دریاچه زمینساختی دانست که کوههای بلندی آن را در بر گرفته است .

تا تیر ماه 1392 بیش از 75 درصد از آب دریاچه ارومیه خشک شده بوده است .
طراحی سایت توسط کاسپید