کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

جزیره ناز

جزایر ناز با حدود سه هکتار وسعت به دلیل مسطح بودن، با توجه به دیواره های صخره ای پنج تا 10 متری خود و به دلیل نداشتن ساحل شنی، در هنگام جزر آب و به هنگامی که پسروی آب دریا کامل می شود، با ایجاد باریکه ای از خشکی به ساحل قشم متصل می شود. جزر آب دریا در جزایر ناز، شرایط ویژه ای برای حرکت با پای پیاده فراهم می کند. با بالا آمدن آب دریا و ایجاد شرایط مد، در جزایر ناز می توان خود را در پهنه ای از آب دریا بدون وجود جاده ای برای خروج از آن گرفتار دید که بدون نگرانی از این شرایط تا جزر مجدد آب به تماشای قسمتهای مختلف جزایر ناز و همه زیبایی هایی که در آن است، می نشینند.


طراحی سایت توسط کاسپید