کلوت

Aftab Kalout Eco Tour & Travel co

بازار سنتی نائین

بازار نایین قلب تجارت و معبر اصلی بافت قدیم نایین مملو از تجار، کسبه و خریداران بود اما اکنون در سکوت فرو رفته است. طول این بازار تاریخی که شامل 170 باب مغازه است از دروازه چهل دختران شروع شده و به مسجد خواجه خضرمنتهی می‌شود. بیش از یک هزارمتر و عرض آن بین سه تا پنج متر متغیر است که زمانی به عنوان مهمترین مرکز تجاری شهر و به عنوان قلب بافت قدیم منطقه کویری نایین محسوب می شده است. این بازار مسقف است و نوع معماری آن به گونه‌ای است که با کوچه‌های فرعی و اصلی به حسینیه‌ها و مراکز محلات مربوط می‌شود. این بازار دارای چهار سوق است. دکان‌های این بازار با طرح‌هایی متنوع و متفاوت ماندن در بازار را تحمل پذیرترکرده و از یکنواختی و دور نگه داشته است. این بازار در حال حاضر به علت انتقال مغازه‌های آن تا چند سال پیش فعال بودند و بازار شلوغ و پر رونق بود. چند اثر مهم وتاریخی شهر نایین چون مسجدشیخ مغربی، مسجد خواجه و حسینیه چهل ‌دختران در این بازار واقع شده‌اند. بازار نایین از جمله بازارهایی است که در دوران‌های مختلف توسعه یافته است. و دردوره ایلخانان بیش از هر زمان دیگر توسعه یافت. ورودی بازار یکی از مهم‌ترین دروازه‌ها شهر محسوب می‌شده است. این مجموعه دارای دو کاروانسرا نیز هست. سقف این بازار گنبدی و طاقی ضربی است که نورگیرهایی دایره ای شکل در وسط طاق‌های آن پیش‌بینی شده است.طراحی سایت توسط کاسپید