تخفیفات
حداقل تعداد نفرات حداکثر تعداد نفرات مبلغ تخفیف (تومان) قیمت تور با تخفیف (تومان)
به ازای هر نفر
3 3 7,000 -7,000
4 6 12,000 -12,000
7 15 15,000 -15,000