توراسب سواری همدان|ورکانه,سیمین,ابرو,گنجنامه(4روزه)