تور کلوت های شهداد | ماهان و کرمان - اقامتگاه محلی