روستای هرانده |رودخانه نمرود - ویژه افراد دارای اضافه وزن